شیدای فرهنگ و زبان فارسی

شیدای فرهنگ و زبان فارسی
«از شمار دو چشم یک تن کم// وز شمار خرد هزاران بیش». زمان آشنایی و ارادت من با دکتر مصطفی ذاکری به اول دهۀ هشتاد بر می گردد.

شیدای فرهنگ و زبان فارسی

«از شمار دو چشم یک تن کم// وز شمار خرد هزاران بیش». زمان آشنایی و ارادت من با دکتر مصطفی ذاکری به اول دهۀ هشتاد بر می گردد.
شیدای فرهنگ و زبان فارسی

افق