شیخ‌الاسلام: میان گروگان‌گیران به حسین بی‌دندان معروف بودم/ از تسخیر لانه جاسوسی پشیمان نیستم

شیخ‌الاسلام: میان گروگان‌گیران به حسین بی‌دندان معروف بودم/ از تسخیر لانه جاسوسی پشیمان نیستم
مشاور پیشین رئیس مجلس با تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ وارد سیاست شد البته قبل از این با انجمن‌های دانشجویی آشنایی و فعالیت داشته است. وی مترجم دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی شد، در این جریان او در میان آمریکایی‌ها به “حسین بی دندان” معروف شد چرا که در آن زمان یکی از دندان‌های جلوی خود را از دست داده بود.

شیخ‌الاسلام: میان گروگان‌گیران به حسین بی‌دندان معروف بودم/ از تسخیر لانه جاسوسی پشیمان نیستم

مشاور پیشین رئیس مجلس با تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ وارد سیاست شد البته قبل از این با انجمن‌های دانشجویی آشنایی و فعالیت داشته است. وی مترجم دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی شد، در این جریان او در میان آمریکایی‌ها به “حسین بی دندان” معروف شد چرا که در آن زمان یکی از دندان‌های جلوی خود را از دست داده بود.
شیخ‌الاسلام: میان گروگان‌گیران به حسین بی‌دندان معروف بودم/ از تسخیر لانه جاسوسی پشیمان نیستم