شوکرهای الکتریکی جدید که هوای قلب را هم دارند

شوکرهای الکتریکی جدید که هوای قلب را هم دارند
ایسنا نوشت: محققان موفق به اختراع یک شوکر الکتریکی شدند که به طور همزمان بر ضربان قلب فرد مورد نظر نیز نظارت می‌کند.

شوکرهای الکتریکی جدید که هوای قلب را هم دارند

ایسنا نوشت: محققان موفق به اختراع یک شوکر الکتریکی شدند که به طور همزمان بر ضربان قلب فرد مورد نظر نیز نظارت می‌کند.
شوکرهای الکتریکی جدید که هوای قلب را هم دارند

سیستم اطلاع رسانی