شهید راه مسجد بر دستان هزاران ایلامی تشییع شد

شهید راه مسجد بر دستان هزاران ایلامی تشییع شد
امروز مراسم وداع با شهید قلی زاده مداح اهل بیت برگزار شد.

شهید راه مسجد بر دستان هزاران ایلامی تشییع شد

امروز مراسم وداع با شهید قلی زاده مداح اهل بیت برگزار شد.
شهید راه مسجد بر دستان هزاران ایلامی تشییع شد