شهردار مهران: ما را تنها گذاشتند

شهردار مهران: ما را تنها گذاشتند
شهردار مهران می گوید برای پاکسازی شهر به زمانی بیش از یک ماه نیاز دارد مگر اینکه شهرداری های همجواری به یاری او و نیروهایش بشتابند.

شهردار مهران: ما را تنها گذاشتند

شهردار مهران می گوید برای پاکسازی شهر به زمانی بیش از یک ماه نیاز دارد مگر اینکه شهرداری های همجواری به یاری او و نیروهایش بشتابند.
شهردار مهران: ما را تنها گذاشتند