شهرداری ۳ بنای تاریخی شهر همدان را تخریب کرد

شهرداری ۳ بنای تاریخی شهر همدان را تخریب کرد
ایسنا نوشت:شهرداری همدان صبح دیروز ۳ بنای تاریخی، واقع در چمن کبابیان را جهت ساخت پارکینگ طبقاتی با لودر تخریب کرد.

شهرداری ۳ بنای تاریخی شهر همدان را تخریب کرد

ایسنا نوشت:شهرداری همدان صبح دیروز ۳ بنای تاریخی، واقع در چمن کبابیان را جهت ساخت پارکینگ طبقاتی با لودر تخریب کرد.
شهرداری ۳ بنای تاریخی شهر همدان را تخریب کرد