شهادت مامور پلیس به ضرب گلوله سارق مسلح

شهادت مامور پلیس به ضرب گلوله سارق مسلح
ایلنا نوشت: سارق مسلح طلافروشی در سرپل ذهاب کرمانشاه مامور نیروی انتظامی را به شهادت رساند.

شهادت مامور پلیس به ضرب گلوله سارق مسلح

ایلنا نوشت: سارق مسلح طلافروشی در سرپل ذهاب کرمانشاه مامور نیروی انتظامی را به شهادت رساند.
شهادت مامور پلیس به ضرب گلوله سارق مسلح

اتوبیوگرافی