شبکه ملی اطلاعات و تحقق اقتصاد مقاومتی

شبکه ملی اطلاعات و تحقق اقتصاد مقاومتی
وزیر ارتباطات در آستانه هفته دولت، یادداشتی درباره دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه فناوری اطلاعلات و ارتباطات و همچنین شبکه ملی اطلاعات به شرح زیر نوشت:

شبکه ملی اطلاعات و تحقق اقتصاد مقاومتی

وزیر ارتباطات در آستانه هفته دولت، یادداشتی درباره دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه فناوری اطلاعلات و ارتباطات و همچنین شبکه ملی اطلاعات به شرح زیر نوشت:
شبکه ملی اطلاعات و تحقق اقتصاد مقاومتی

فانتزی