شاهین جهانگیری رییس اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان شد

شاهین جهانگیری رییس اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان شد
مسعود کاظمی شهردار لاهیجان طی حکمی رییس اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان را منصوب کرد.

شاهین جهانگیری رییس اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان شد

مسعود کاظمی شهردار لاهیجان طی حکمی رییس اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان را منصوب کرد.
شاهین جهانگیری رییس اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان شد