شاخ شکنی انگلیسی؟!

شاخ شکنی انگلیسی؟!
معمولا” روشهای شاخ شکنی در دنیا کم و بیش شکل و شمایل جهانی دارند با اندک تفاوتهائی در مورد نحوه تعامل با متهم! نوع متهم هم خیلی فرق نمیکند هر چه دانه درشت تر باشد شاخش بیشتر باید شکسته شود تا به کسی شاخ نزند و یا پایش را کمتر دراز کند و روی دم کسی قرار نگیرد. زیرا گویا متاسفانه دمها ریشه دوانده و از سواد کوه به سایر نقاط حرکت کرده و مرحوم مدرس را هم گیج کرده بود! ولی تقریبا” همه جا یکجور عمل میشود، فقط در کشورهای نسبتا” توسعه یافته که زیر ذره بین سازمانهای داخلی و خارجی ناظر به رعایت حقوق شهروندان هستند با پنبه سر میبرند!

شاخ شکنی انگلیسی؟!

معمولا” روشهای شاخ شکنی در دنیا کم و بیش شکل و شمایل جهانی دارند با اندک تفاوتهائی در مورد نحوه تعامل با متهم! نوع متهم هم خیلی فرق نمیکند هر چه دانه درشت تر باشد شاخش بیشتر باید شکسته شود تا به کسی شاخ نزند و یا پایش را کمتر دراز کند و روی دم کسی قرار نگیرد. زیرا گویا متاسفانه دمها ریشه دوانده و از سواد کوه به سایر نقاط حرکت کرده و مرحوم مدرس را هم گیج کرده بود! ولی تقریبا” همه جا یکجور عمل میشود، فقط در کشورهای نسبتا” توسعه یافته که زیر ذره بین سازمانهای داخلی و خارجی ناظر به رعایت حقوق شهروندان هستند با پنبه سر میبرند!
شاخ شکنی انگلیسی؟!