شاخص‌های تحلیل درست سیاسی در بیانات رهبر انقلاب /مبنای حمایت از این و آن چیست؟

شاخص‌های تحلیل درست سیاسی در بیانات رهبر انقلاب /مبنای حمایت از این و آن چیست؟
چهل و هفتمین شماره نشریه «خط حزب الله» در «سخن هفته» خود به بیانات مقام معظم رهبری درباره شاخص های تحلیل درست سیاسی پرداخته است.

شاخص‌های تحلیل درست سیاسی در بیانات رهبر انقلاب /مبنای حمایت از این و آن چیست؟

چهل و هفتمین شماره نشریه «خط حزب الله» در «سخن هفته» خود به بیانات مقام معظم رهبری درباره شاخص های تحلیل درست سیاسی پرداخته است.
شاخص‌های تحلیل درست سیاسی در بیانات رهبر انقلاب /مبنای حمایت از این و آن چیست؟

اتومبیل