سوریه،اوج تقابل قوا برای توازن استراتژیک در خاورمیانه آینده

حل موقت فاجعه انسانی پیش رو در سوریه یک بحث است و مسئله استراتژی نهایی طرف های داخلی، بین المللی و منطقه یی بحثی دیگر. در واقع در طی این فرآیند پیچیده؛ موضوع تنها داعش و جبهه النصر نیست. برای نابودی آنها که اتفاق نظر وجود دارد. اکنون نگرانی اصلی به شرایط آینده و به سخن روشن تر چگونگی آینده سوریه و ابهام در پاسخ به ۲ سوال مهم بر می گرد. نخست، سرنوشت نظام سیاسی سوریه. حال یا با حضور اسد یا در چارچوب شکل گیری یک نظام سیاسی متاثر از نظام کنونی. دوم، سرنوشت و چگونگی حضور گروه های مخالف آقای اسد درآینده سیاسی و حاکمیتی سوریه.

اندروید

قدیر نیوز