سوراخ کلید در سحابی کارینا/عکس روز ناسا

سوراخ کلید در سحابی کارینا/عکس روز ناسا
عکس روز ناسا به تصویری مشهور از سحابی سوراخ کلید اختصاص پیدا کرده است. سحابی سوراخ کلید از روی شکل ظاهریش این نام را گرفته است.

سوراخ کلید در سحابی کارینا/عکس روز ناسا

عکس روز ناسا به تصویری مشهور از سحابی سوراخ کلید اختصاص پیدا کرده است. سحابی سوراخ کلید از روی شکل ظاهریش این نام را گرفته است.
سوراخ کلید در سحابی کارینا/عکس روز ناسا

خبرگزاری اصفهان