سود ساخت در رکود مسکن

سود ساخت در رکود مسکن
دنیای اقتصاد نوشت:نرخ بازدهی محاسبه شده برای اولین صندوق زمین و ساختمان، از سود ۵۰ درصدی در یک پروژه سرمایه‌گذاری ساختمانی طی مجموع دو سال گذشته حکایت دارد و فرضیه سنتی سازنده‌ها درباره زیان ساخت در رکود مسکن را به‌طور کامل مردود اعلام می‌کند.

سود ساخت در رکود مسکن

دنیای اقتصاد نوشت:نرخ بازدهی محاسبه شده برای اولین صندوق زمین و ساختمان، از سود ۵۰ درصدی در یک پروژه سرمایه‌گذاری ساختمانی طی مجموع دو سال گذشته حکایت دارد و فرضیه سنتی سازنده‌ها درباره زیان ساخت در رکود مسکن را به‌طور کامل مردود اعلام می‌کند.
سود ساخت در رکود مسکن

خبرهای داغ