«سوءتفاهم» بهترین فیلم جشنواره نباشد، متفاوت‌ترین است

«سوءتفاهم» بهترین فیلم جشنواره نباشد، متفاوت‌ترین است
احمدرضا معتمدی کارگردان فیلم «سوءتفاهم» معتقد است قصه دو وجهی فیلمش نه تنها مخاطب را سردرگم و گیج نمی‌کند بلکه این شکل روایی قصه حتی برای او هم چالش‌برانگیز است.

«سوءتفاهم» بهترین فیلم جشنواره نباشد، متفاوت‌ترین است

احمدرضا معتمدی کارگردان فیلم «سوءتفاهم» معتقد است قصه دو وجهی فیلمش نه تنها مخاطب را سردرگم و گیج نمی‌کند بلکه این شکل روایی قصه حتی برای او هم چالش‌برانگیز است.
«سوءتفاهم» بهترین فیلم جشنواره نباشد، متفاوت‌ترین است