سه قوه طوری رفتار نکنند که مردم مأیوس شوند

سه قوه طوری رفتار نکنند که مردم مأیوس شوند
امام جمعه کرج گفت: هر سه قوه باید مراقب باشند طوری رفتار نکنند که مردم مأیوس شوند.

سه قوه طوری رفتار نکنند که مردم مأیوس شوند

امام جمعه کرج گفت: هر سه قوه باید مراقب باشند طوری رفتار نکنند که مردم مأیوس شوند.
سه قوه طوری رفتار نکنند که مردم مأیوس شوند