سه امام زاده استان ارستان برق دار شدند

سه امام زاده استان ارستان برق دار شدند
با صرف هزینه ای بالغ بر ۴۳۵ میلیون تومان سه امام زاده در مناطق صعب العبور استان لرستان برق دار شدند

سه امام زاده استان ارستان برق دار شدند

با صرف هزینه ای بالغ بر ۴۳۵ میلیون تومان سه امام زاده در مناطق صعب العبور استان لرستان برق دار شدند
سه امام زاده استان ارستان برق دار شدند

پرشین موزیک