سهم ۵۰ درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال

سهم ۵۰ درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال
میزان نوشت: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم ۵۰ درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور، گفت: حمایت از صنعتگران و کارآفرینان شاغل در صنایع مذکور به نحوی حمایت از ایجاد اشتغال صنعتی پایدار است.

سهم ۵۰ درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال

میزان نوشت: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم ۵۰ درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور، گفت: حمایت از صنعتگران و کارآفرینان شاغل در صنایع مذکور به نحوی حمایت از ایجاد اشتغال صنعتی پایدار است.
سهم ۵۰ درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال