سهام بزرگترین مشتری هندی نفت ایران فروخته می‌شود

سهام بزرگترین مشتری هندی نفت ایران فروخته می‌شود
بزرگترین مشتری هندی نفت ایران پس از فروش بخشی از سهام به شرکت روسی، مقدار کمتری نفت از ایران خریداری خواهد کرد.

سهام بزرگترین مشتری هندی نفت ایران فروخته می‌شود

بزرگترین مشتری هندی نفت ایران پس از فروش بخشی از سهام به شرکت روسی، مقدار کمتری نفت از ایران خریداری خواهد کرد.
سهام بزرگترین مشتری هندی نفت ایران فروخته می‌شود