سم این مار می‌تواند جایگزین آسپرین شود!

سم این مار می‌تواند جایگزین آسپرین شود!
دانشمندان دانشگاه ملی تایوان اعلام کرده‌اند سم نوعی مار آسیایی می‌تواند سرعت فرآیند شکل‌گیری لخته‌های خونی را کاهش دهد.

سم این مار می‌تواند جایگزین آسپرین شود!

دانشمندان دانشگاه ملی تایوان اعلام کرده‌اند سم نوعی مار آسیایی می‌تواند سرعت فرآیند شکل‌گیری لخته‌های خونی را کاهش دهد.
سم این مار می‌تواند جایگزین آسپرین شود!