سقوط هواپیمای ترکیه در خاک ایران

سقوط هواپیمای ترکیه در خاک ایران
ایرنا نوشت: هواپیمای شخصی ترکیه ای حین عبور از فضای کشور، حوالی شهرکرد سقوط کرد.

سقوط هواپیمای ترکیه در خاک ایران

ایرنا نوشت: هواپیمای شخصی ترکیه ای حین عبور از فضای کشور، حوالی شهرکرد سقوط کرد.
سقوط هواپیمای ترکیه در خاک ایران