سرگردانی کاروان دوومیدانی ایران در برزیل

سرگردانی کاروان دوومیدانی ایران در برزیل
اعضای تیم ملی دوومیدانی که می خواستند ریو را به مقصد سائوپائولو ترک کنند این مسیر یک ساعته را با ۲۴ ساعت تاخیر طی کردند!

سرگردانی کاروان دوومیدانی ایران در برزیل

اعضای تیم ملی دوومیدانی که می خواستند ریو را به مقصد سائوپائولو ترک کنند این مسیر یک ساعته را با ۲۴ ساعت تاخیر طی کردند!
سرگردانی کاروان دوومیدانی ایران در برزیل

خبرگذاری خوزستان