سرخوردگی و انزوا چطور مهیار را قهرمان بوکس دنیا کرد!

سرخوردگی و انزوا چطور مهیار را قهرمان بوکس دنیا کرد!
مهیار منشی پور، قهرمان پیشین بوکس حرفه ای دنیا در کافه خبر از فعالیت های صلح آمیزش گفت.

سرخوردگی و انزوا چطور مهیار را قهرمان بوکس دنیا کرد!

مهیار منشی پور، قهرمان پیشین بوکس حرفه ای دنیا در کافه خبر از فعالیت های صلح آمیزش گفت.
سرخوردگی و انزوا چطور مهیار را قهرمان بوکس دنیا کرد!

موسیقی