سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ایران روح برجام را نقض کرده است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ایران روح برجام را نقض کرده است
هدر نائورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری این وزارتخانه ادعای های دولت آمریکا را تکرار کرد و گفت ایران به روح برجام پایبند نبوده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ایران روح برجام را نقض کرده است

هدر نائورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری این وزارتخانه ادعای های دولت آمریکا را تکرار کرد و گفت ایران به روح برجام پایبند نبوده است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ایران روح برجام را نقض کرده است