سایت پرسپولیس عکس گولچ را حذف کرد

سایت پرسپولیس عکس گولچ را حذف کرد
عکس مدافع جنجالی سرخ‌ها از پایگاه اینترنتی این باشگاه حذف شد.

سایت پرسپولیس عکس گولچ را حذف کرد

عکس مدافع جنجالی سرخ‌ها از پایگاه اینترنتی این باشگاه حذف شد.
سایت پرسپولیس عکس گولچ را حذف کرد