سازمان منع سلاح شیمیایی هشدار داد: داعش به فناوری تولید گاز خردل دست یافت

سازمان منع سلاح شیمیایی هشدار داد: داعش به فناوری تولید گاز خردل دست یافت
ایرنا نوشت: یک مقام عالی رتبه ی ‘سازمان منع سلاح های­ شیمیایی’ هشدار داد، اعضای داعش به فناوری ساخت گاز خردل دست یافته اند و به راحتی می توانند از این ماده کشنده در حملات خود استفاده کنند.

سازمان منع سلاح شیمیایی هشدار داد: داعش به فناوری تولید گاز خردل دست یافت

ایرنا نوشت: یک مقام عالی رتبه ی ‘سازمان منع سلاح های­ شیمیایی’ هشدار داد، اعضای داعش به فناوری ساخت گاز خردل دست یافته اند و به راحتی می توانند از این ماده کشنده در حملات خود استفاده کنند.
سازمان منع سلاح شیمیایی هشدار داد: داعش به فناوری تولید گاز خردل دست یافت