ساختمانی با پلاک «۳۱۲» دیگر شبیه خانه «مصدق» نیست

ساختمانی با پلاک «۳۱۲» دیگر شبیه خانه «مصدق» نیست
خیابان کاخ؛ یک روز مانده به ۲۸ مرداد سال ۹۵ آرام بود، برخی از ساختمان‌ها هنوز رنگ و بوی کهنگی سال 32 را دارند اما خانه پلاک«312» دیگر شباهتی به خانه نخست وزیر سال 32 ندارد.

ساختمانی با پلاک «۳۱۲» دیگر شبیه خانه «مصدق» نیست

خیابان کاخ؛ یک روز مانده به ۲۸ مرداد سال ۹۵ آرام بود، برخی از ساختمان‌ها هنوز رنگ و بوی کهنگی سال 32 را دارند اما خانه پلاک«312» دیگر شباهتی به خانه نخست وزیر سال 32 ندارد.
ساختمانی با پلاک «۳۱۲» دیگر شبیه خانه «مصدق» نیست

ganool review