زیر و بم بدهی های وزارت نیرو

زیر و بم بدهی های وزارت نیرو
ایسنا نوشت: گرچه طبق اعلام وزیر نیرو بدهی های صنعت برق از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و اکنون نیز اوراق خزانه اسلامی به کمک این صنعت آمده است.

زیر و بم بدهی های وزارت نیرو

ایسنا نوشت: گرچه طبق اعلام وزیر نیرو بدهی های صنعت برق از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و اکنون نیز اوراق خزانه اسلامی به کمک این صنعت آمده است.
زیر و بم بدهی های وزارت نیرو