زیان بخش خصوصی در اثر تشدید تحریم‌ها جبران نشد

زیان بخش خصوصی در اثر تشدید تحریم‌ها جبران نشد
تشدید تحریم ها در سال ۱۳۹۱ بخش مهمی از بازارهای مهم بخش خصوصی را از دسترس فعالان اقتصادی ایرانی خارج کرد .

زیان بخش خصوصی در اثر تشدید تحریم‌ها جبران نشد

تشدید تحریم ها در سال ۱۳۹۱ بخش مهمی از بازارهای مهم بخش خصوصی را از دسترس فعالان اقتصادی ایرانی خارج کرد .
زیان بخش خصوصی در اثر تشدید تحریم‌ها جبران نشد