زهرا نعمتی نامزد کسب عنوان بهترین کماندار زن معلول جهان در سال ۲۰۱۶

زهرا نعمتی نامزد کسب عنوان بهترین کماندار زن معلول جهان در سال ۲۰۱۶
سایت کمیته المپیک نوشت: بانوی تیراندازی با کمان کشورمان به عنوان نامزد کسب عنوان بهترین ورزشکار معلول این رشته در سال ۲۰۱۶ معرفی شد.

زهرا نعمتی نامزد کسب عنوان بهترین کماندار زن معلول جهان در سال ۲۰۱۶

سایت کمیته المپیک نوشت: بانوی تیراندازی با کمان کشورمان به عنوان نامزد کسب عنوان بهترین ورزشکار معلول این رشته در سال ۲۰۱۶ معرفی شد.
زهرا نعمتی نامزد کسب عنوان بهترین کماندار زن معلول جهان در سال ۲۰۱۶