زنگ تئاتر عروسکی در اصفهان نواخته شد

زنگ تئاتر عروسکی در اصفهان نواخته شد
ایرنا نوشت: معاون فرهنگی اجتماعی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان گفت: در سالهای گذشته تئاتر عروسکی در ایران مغفول مانده و باید جدی به آن توجه شود.

زنگ تئاتر عروسکی در اصفهان نواخته شد

ایرنا نوشت: معاون فرهنگی اجتماعی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان گفت: در سالهای گذشته تئاتر عروسکی در ایران مغفول مانده و باید جدی به آن توجه شود.
زنگ تئاتر عروسکی در اصفهان نواخته شد

سیستم اطلاع رسانی