زنگنه در جلسه غیر علنی مجلس در مورد مزایای قراردادهای نفتی به نمایندگان چه گفت؟

زنگنه در جلسه غیر علنی مجلس در مورد مزایای قراردادهای نفتی به نمایندگان چه گفت؟
جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر نفت امروز صبح برگزار شد.

زنگنه در جلسه غیر علنی مجلس در مورد مزایای قراردادهای نفتی به نمایندگان چه گفت؟

جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر نفت امروز صبح برگزار شد.
زنگنه در جلسه غیر علنی مجلس در مورد مزایای قراردادهای نفتی به نمایندگان چه گفت؟

روزنامه قانون