زمین مرکز عالم است!

زمین مرکز عالم است!
رساله آفتاب و زمین از میرزا عباس یزدی، در سال ۱۳۳۲ ق / ۱۲۹۲ش نوشته و منتشر شد، تا ثابت کند، زمین ثابت و ساکن و این خورشید است که دور زمین می گردد. او می گفت حس و تجربه این را درست می داند، و بطلان نظریه غربی ها را نشان می دهد که آنها فریبکارند و می کوشند تا ما را فریب دهند. وی به همین مناسبت به تفصیل به نقد فرهنگ غربی و روحیه سرمایه داری پرداخت و پول اعتباری را که جای طلا و نقره قدیم را گرفته، منشأ فریب کاری غرب دانست. در این رساله، دانش غربی، در همه ابعاد آن زیر سوال و همزمان روی اسلامیت و ایرانیت سخت تأکید شده است. مشروطه بومی خوب، اما آنچه از غرب می آید بد است. آنچه در ادامه می آید مقدمه بنده بر اصل رساله است که همراه با اصل رساله به صورت کتاب منتشر شده است.

زمین مرکز عالم است!

رساله آفتاب و زمین از میرزا عباس یزدی، در سال ۱۳۳۲ ق / ۱۲۹۲ش نوشته و منتشر شد، تا ثابت کند، زمین ثابت و ساکن و این خورشید است که دور زمین می گردد. او می گفت حس و تجربه این را درست می داند، و بطلان نظریه غربی ها را نشان می دهد که آنها فریبکارند و می کوشند تا ما را فریب دهند. وی به همین مناسبت به تفصیل به نقد فرهنگ غربی و روحیه سرمایه داری پرداخت و پول اعتباری را که جای طلا و نقره قدیم را گرفته، منشأ فریب کاری غرب دانست. در این رساله، دانش غربی، در همه ابعاد آن زیر سوال و همزمان روی اسلامیت و ایرانیت سخت تأکید شده است. مشروطه بومی خوب، اما آنچه از غرب می آید بد است. آنچه در ادامه می آید مقدمه بنده بر اصل رساله است که همراه با اصل رساله به صورت کتاب منتشر شده است.
زمین مرکز عالم است!