رییس کل بانک مرکزی:جریمه پلکانی در نظام بانکی ممنوع است

رییس کل بانک مرکزی:جریمه پلکانی در نظام بانکی ممنوع است
سیف با بیان اینکه مقام معظم رهبری تاکید ویژه ای برای راه اندازی واحد های کوچک و متوسط تولیدی در کشور داشتند، بیان کرد: نظام بانکی در این زمینه کوتاهی نمی کند.

رییس کل بانک مرکزی:جریمه پلکانی در نظام بانکی ممنوع است

سیف با بیان اینکه مقام معظم رهبری تاکید ویژه ای برای راه اندازی واحد های کوچک و متوسط تولیدی در کشور داشتند، بیان کرد: نظام بانکی در این زمینه کوتاهی نمی کند.
رییس کل بانک مرکزی:جریمه پلکانی در نظام بانکی ممنوع است

دانلود سریال و آهنگ