ریشه مشکلات مردم در کجاست؟ اقتصاد یا سیاست؟

ریشه مشکلات مردم در کجاست؟ اقتصاد یا سیاست؟
خبرگزاری خبرآنلاین، طی نشستی با حضور دو کارشناس مجرب، علل و عوامل ناآرامی های اخیر در کشورمان را مورد بررسی قرار داد.

ریشه مشکلات مردم در کجاست؟ اقتصاد یا سیاست؟

خبرگزاری خبرآنلاین، طی نشستی با حضور دو کارشناس مجرب، علل و عوامل ناآرامی های اخیر در کشورمان را مورد بررسی قرار داد.
ریشه مشکلات مردم در کجاست؟ اقتصاد یا سیاست؟