رکورد کوروش باقری ۲۰ ساله شد

رکورد کوروش باقری ۲۰ ساله شد
رکورد ۱۸۷ کیلوگرم کوروش باقری در المپیک ۲۰ ساله شد.

رکورد کوروش باقری ۲۰ ساله شد

رکورد ۱۸۷ کیلوگرم کوروش باقری در المپیک ۲۰ ساله شد.
رکورد کوروش باقری ۲۰ ساله شد

خبر دانشجویی