رویکردی جدید در مدیریت اطلاعات

رویکردی جدید در مدیریت اطلاعات
مردم آمریکا چه به صورت مستقیم و چه از طریق نمایندگان خود بیش از هر زمان دیگر بر سازماندهی و حسن انجام کار سازمان های اطلاعاتی توجه دارند. زیرا عملیات اطلاعاتی نقش مهمی در زندگی و تامین امنیت آنها دارند.

رویکردی جدید در مدیریت اطلاعات

مردم آمریکا چه به صورت مستقیم و چه از طریق نمایندگان خود بیش از هر زمان دیگر بر سازماندهی و حسن انجام کار سازمان های اطلاعاتی توجه دارند. زیرا عملیات اطلاعاتی نقش مهمی در زندگی و تامین امنیت آنها دارند.
رویکردی جدید در مدیریت اطلاعات