رویایی به نام شهروندی

رویایی به نام شهروندی
با رواج مهاجرت روستائیان، یا دور هم نشینی روستاها در شهرها شکل گرفته و اجتماعاتی از فضاهای روستایی ایجاد شد که سازنده ی روابط اولین قومیتی هستند. شهرهای ما به صورت جویده جویده ای، تمدنی رو به زوال خلق می کنند، به همین دلیل است که همواره حقوق ما به صورت زوال پذیری طرح و بسط می یابند.

رویایی به نام شهروندی

با رواج مهاجرت روستائیان، یا دور هم نشینی روستاها در شهرها شکل گرفته و اجتماعاتی از فضاهای روستایی ایجاد شد که سازنده ی روابط اولین قومیتی هستند. شهرهای ما به صورت جویده جویده ای، تمدنی رو به زوال خلق می کنند، به همین دلیل است که همواره حقوق ما به صورت زوال پذیری طرح و بسط می یابند.
رویایی به نام شهروندی

گروه تلگرام