رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات در دهه فجر

رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات در دهه فجر
ایسنا نوشت: نصرالله جهانگرد از رونمایی فازهای دوم و سوم شبکه ملی اطلاعات به ترتیب در دهه فجر و روز ارتباطات سال ۱۳۹۶ خبر داد.

رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات در دهه فجر

ایسنا نوشت: نصرالله جهانگرد از رونمایی فازهای دوم و سوم شبکه ملی اطلاعات به ترتیب در دهه فجر و روز ارتباطات سال ۱۳۹۶ خبر داد.
رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات در دهه فجر