روند برگزاری انتخابات در کردستان رضایت بخش است

رییس ستاد انتخابات استان کردستان از روند برگزاری انتخابات ابراز رضایت کرد.

خبرگذاری اصفحان

خبرگذاری اصفحان