روسیه و سازمان ملل در برخی مسائل نشست سوچی به تفاهم رسیدند

روسیه و سازمان ملل در برخی مسائل نشست سوچی به تفاهم رسیدند
ایرنا نوشت: وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای با اشاره به برگزاری مذاکرات صلح سوریه در وین اعلام کرد: در این مذاکرات دو روزه، مقدمات کنگره گفت وگوهای ملی سوریه درسوچی بررسی شد و روسیه و سازمان ملل در برخی مسائل مربوط به این نشست، به تفاهم رسیدند.

روسیه و سازمان ملل در برخی مسائل نشست سوچی به تفاهم رسیدند

ایرنا نوشت: وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای با اشاره به برگزاری مذاکرات صلح سوریه در وین اعلام کرد: در این مذاکرات دو روزه، مقدمات کنگره گفت وگوهای ملی سوریه درسوچی بررسی شد و روسیه و سازمان ملل در برخی مسائل مربوط به این نشست، به تفاهم رسیدند.
روسیه و سازمان ملل در برخی مسائل نشست سوچی به تفاهم رسیدند