روسیه و آمریکا دربارۀ اوضاع حلب گفتگو می‌کنند

روسیه و آمریکا دربارۀ اوضاع حلب گفتگو می‌کنند
وزیر دفاع روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه ۲۴ گفت که دربارۀ حل وفصل اوضاع شهر حلب در سوریه مذاکرات فعالی بین مسکو و واشنگتن در حال انجام است.

روسیه و آمریکا دربارۀ اوضاع حلب گفتگو می‌کنند

وزیر دفاع روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه ۲۴ گفت که دربارۀ حل وفصل اوضاع شهر حلب در سوریه مذاکرات فعالی بین مسکو و واشنگتن در حال انجام است.
روسیه و آمریکا دربارۀ اوضاع حلب گفتگو می‌کنند

wolrd press news