روزنامه اعتماد:انتشارفایل صوتی منتظری همزمان با رابطه منافقین با عربستان قابل بررسی است

روزنامه اعتماد:انتشارفایل صوتی منتظری همزمان با رابطه منافقین با عربستان قابل بررسی است
روزنامه اعتماد نوشت:نحوه برخورد با سازمانی که جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی را آغاز کرده و صدها تن از مسوولان و علما و روحانیون و پاسداران و مردم عادی حامی جمهوری اسلامی را با انفجار و ترور و دزدیدن و شکنجه کردن به شهادت رسانیده چگونه باید باشد؟

روزنامه اعتماد:انتشارفایل صوتی منتظری همزمان با رابطه منافقین با عربستان قابل بررسی است

روزنامه اعتماد نوشت:نحوه برخورد با سازمانی که جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی را آغاز کرده و صدها تن از مسوولان و علما و روحانیون و پاسداران و مردم عادی حامی جمهوری اسلامی را با انفجار و ترور و دزدیدن و شکنجه کردن به شهادت رسانیده چگونه باید باشد؟
روزنامه اعتماد:انتشارفایل صوتی منتظری همزمان با رابطه منافقین با عربستان قابل بررسی است

نخبگان