روح ناپیدایی که از گوشت و پوست و خون، آدم می‌سازد/به امید کار برآید

روح ناپیدایی که از گوشت و پوست و خون، آدم می‌سازد/به امید کار برآید
پـرویـز کـرمـی*

روح ناپیدایی که از گوشت و پوست و خون، آدم می‌سازد/به امید کار برآید

پـرویـز کـرمـی*
روح ناپیدایی که از گوشت و پوست و خون، آدم می‌سازد/به امید کار برآید

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی