روایت وکیل قاتل ستایش از سرانجام پرونده/ امیرحسین ارتباط خوبی با مربیان کانون اصلاح و تربیت دارد!

روایت وکیل قاتل ستایش از سرانجام پرونده/ امیرحسین ارتباط خوبی با مربیان کانون اصلاح و تربیت دارد!
مهر نوشت: وکیل مدافع قاتل ستایش قریشی گفت: لایحه اعتراضی و ایرادات ارسالی ما هنوز از سوی دادگاه رد نشده است.

روایت وکیل قاتل ستایش از سرانجام پرونده/ امیرحسین ارتباط خوبی با مربیان کانون اصلاح و تربیت دارد!

مهر نوشت: وکیل مدافع قاتل ستایش قریشی گفت: لایحه اعتراضی و ایرادات ارسالی ما هنوز از سوی دادگاه رد نشده است.
روایت وکیل قاتل ستایش از سرانجام پرونده/ امیرحسین ارتباط خوبی با مربیان کانون اصلاح و تربیت دارد!