روایت سیدحسن خمینی از دیدار با مادری که سه فرزندش شهید شدند

روایت سیدحسن خمینی از دیدار با مادری که سه فرزندش شهید شدند
جماران نوشت:یادگار گرامی امام با مادر شهیدان حسن، حسین و سعید شاه حسینی دیدار کرد.

روایت سیدحسن خمینی از دیدار با مادری که سه فرزندش شهید شدند

جماران نوشت:یادگار گرامی امام با مادر شهیدان حسن، حسین و سعید شاه حسینی دیدار کرد.
روایت سیدحسن خمینی از دیدار با مادری که سه فرزندش شهید شدند

استخدام