روایت زیباکلام از وضعیت شهر تهران در زیر برف/ نجفی یک زحمتی به خودش بدهد