روایت دبیرکل مجمع خیرین سلامت از پیشرفت‌های دارویی و سلامت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

روایت دبیرکل مجمع خیرین سلامت از پیشرفت‌های دارویی و سلامت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور گفت: پیشرفت‌های دارویی و سلامت ستاد اجرایی با وجود تحریم‌ها، تحسین‌برانگیز است.

روایت دبیرکل مجمع خیرین سلامت از پیشرفت‌های دارویی و سلامت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور گفت: پیشرفت‌های دارویی و سلامت ستاد اجرایی با وجود تحریم‌ها، تحسین‌برانگیز است.
روایت دبیرکل مجمع خیرین سلامت از پیشرفت‌های دارویی و سلامت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

موزیک جوان