روایت تصویری رویترز از «رسوایی داوری در وزنه‌برداری» و اعتراض سلیمی

روایت تصویری رویترز از «رسوایی داوری در وزنه‌برداری» و اعتراض سلیمی
رویترز گزارش تصویری جالبی از رقابت بهداد سلیمی منتشر کرده و در آن شرح کاملی از ناداوری علیه سلیمی و اعتراض وزنه‌بردار ایران را با عنوان «رسوایی داوری در وزنه‌برداری» ارائه کرده است.

روایت تصویری رویترز از «رسوایی داوری در وزنه‌برداری» و اعتراض سلیمی

رویترز گزارش تصویری جالبی از رقابت بهداد سلیمی منتشر کرده و در آن شرح کاملی از ناداوری علیه سلیمی و اعتراض وزنه‌بردار ایران را با عنوان «رسوایی داوری در وزنه‌برداری» ارائه کرده است.
روایت تصویری رویترز از «رسوایی داوری در وزنه‌برداری» و اعتراض سلیمی

car