روابط بانکی ایران و اوکراین کلید خورد

روابط بانکی ایران و اوکراین کلید خورد
نشست مشترک بانکی ایران و اوکراین باحضور معاون ارزی بانک مرکزی دو کشور، نمایندگان برخی از بانک های عامل ایران و تعدادی از نمایندگان بانک های اوکراینی در بانک مرکزی برگزار شد.

روابط بانکی ایران و اوکراین کلید خورد

نشست مشترک بانکی ایران و اوکراین باحضور معاون ارزی بانک مرکزی دو کشور، نمایندگان برخی از بانک های عامل ایران و تعدادی از نمایندگان بانک های اوکراینی در بانک مرکزی برگزار شد.
روابط بانکی ایران و اوکراین کلید خورد